Acte normative

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Mateesti:

 • Constitutia Romaniei publicata in Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991.
 • Legea  215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordonanta de Urgenta 56/2019 privind Codul Administrativ
 • Legea  544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si completata.
 • Legea  52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 273/2006 privind finantele publice locale.
 • Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
 • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata.
 • Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei  Domeniilor Statului.
 • Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
 • Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - decembrie 1989.
 • Legea 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului.
 • Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.
 • Legea 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
 • Legea 114/1996, privind locuintele.
 • Legea  15/2003 privind sprijinul tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
 • Legea 227/2015, privind Codul Fiscal actualizata
 • Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala
 • Legea 119/1996, cu privire la actele  de stare civila, republicata .
 • Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.
 • Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite ,republicata
 • OG.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata
 • Legea 650/2002 pentru aprobarea OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
 • HG.333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000
 • HG.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice
 • Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata 2010
 • Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • HG.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuire si functionare a comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor 
 • Legea 98/2016  privind achizitiile publice
 • Legea 99/2016  privind achizitiile sectoriale
 • Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
 • Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
 • OG. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familial
 • OSGG. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
 • OG.119/1999 privind controlul intern/ managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 506/2004 (IT)- privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in cadrul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Regulamentul (UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce  priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor)
 • Legea 455/2001 (IT)  privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG.1259/2001 (IT) privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul 252/2003(IT) privind instruirea si specializarea in domeniul informaticii a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 672/2002 privind auditul public intern
 • HG.1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern
 • HCL 346/2018 privind actualizarea Statutului Municipiului Husi
 • HCL 162/2017 privind modificare si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Husi