Documente produse sau gestionate

LISTA cuprinzand documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu

 • Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Comunei Mateesti;
 • Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul Comunei Mateesti;
 • Componenta nominala a Consiliului Local al Comunei Mateesti, inclusiv apartenenta politica;
 • Raportul Primarului Comunei Mateesti privind starea economica,  sociala si de mediu a municipiului;
 • Rapoartele consilierilor locali;
 • Declaratii de avere si interese alesi locali (primar, viceprimar; consilieri locali)                               
 • Declaratii de avere functionari publici;
 • Ordinea de zi, minutele si procesele verbale ale sedintelor Consiliului Local;
 • Comisii pe domenii de specialitate ale consilierilor locali, presedinti, secretari, membrii;
 • Lista institutiilor subordonate Primariei Comunei Mateesti;
 • Lista actelor normative potrivit carora Primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni;
 • Documente privind repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;
 • Propuneri de la cetateni;
 • Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie si amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii;
 • Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;
 • Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
 • Lista de achizitii publice, servicii si lucrari;
 • Dosarul achizitiei publice
 • Portofoliu proiecte, informatii suplimentare despre proiectele curente sau cele deja implementate;
 • Programe si strategii de dezvoltare economico-sociala a localitatii;
 • Documentele care privesc persoane fizice aflate in dosarele constituite potrivit Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, precum si in dosarele depuse potrivit Legii nr. 10/2001;
 • Actele care au stat la baza constituirii dreptului de proprietate;
 • Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitate fiscala precum si informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat;
 • Situatii statistice generate automat din programul de impozite si taxe locale sau intocmite de catre inspectori din cadrul Serviciului de Impozite si Taxe Locale;
 • Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si strainatate, infratirea cu alte comunitati din strainatate, programe ale unor vizite bilateral;
 • Lista certificatelor de producator eliberate;
 • Relatii cu ONG-uri, programe ale acestora si colaborari;
 • Informatii despre programele cu finantare externa;
 • Informatii care favorizeaza sau ascund incalcarea legii, de catre institutia publica.
 • Lista proceselor verbale de constatare a contraventiilor
 • Programul anual al achizitiilor publice
 • Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de monitorizare in cadrul Primariei Comunei Mateesti si serviciilor publice locale, infiintate in subordinea Consiliului Local
 • Raportul anual de activitate al compartimentului control intern- managementul calitatii

NOTA: Modificarea si completarea listei se face periodic in functie de legislatia in vigoare.

 

LISTA documentelor emise si gestionate prin aparatul propriu al primarului Comunei Mateesti si al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Mateesti, care se excepteaza de la liberul acces la informatii

 • Informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din caregoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
 • Informatiile privind deliberarile autoritatilor luate in secret;
 • Informatiile privind activitatile comerciale sau  financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
 • Informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
 • Informatii a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor;
 • Documentele cu caracter personal care insotesc hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, deliberarile consiliului local in cazurile in care, potrivit legii, s-a probat ca acestea sa nu fie publice, precum si documenteie intocrnite in aceste situatii;
 • Documente de stare civila care privesc statutul civil al persoanei cum ar fi  acte si certificate de nastere, de casatorie, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea, cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila inregistrate la nivelul municipiuiui;
 • Procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;
 • Certificate de urbanism impreuna cu documentatia prevazuta de lege pentru eliberarea acestora, precum si cererile prin care au fost solicitate, cu exceptia planurilor de situatie;
 • Autoriza|iile de construire impreuna cu documentatia prevazuta de lege pentru eliberarea acestora, precum si cererile prin care au fost solicitate, cu exceptia planurilor de situatie;
 • Reclamatiile si sesizarile adresate Consiliului Local si Primanei Comunei Mateesti de catre persoane fizice, fara acordul semnatarilor;
 • Informatii cu privire la impozitele si taxele locale, alte abligatii ale platitorilor, care tin de pastrarea secretului fiscal;
 • Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidential;
 • Autorizatiile eliberate in baza OG 44/2008 desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale;
 • Documentele care se intocmesc potrivit Legii protectiei civile nr. 481/2004, republicata, precum si documentele comisiei pentru probleme de aparare, intocmite in baza actelor normative in vigoare;
 • Documentele care se intocmesc in baza Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestari servicii in interes public, republicata;
 • Documente cu caracter militar;
 • Documente de pregatire si organizare a protectiei civile;
 • Planul de protectie civila al Comunei Mateesti;
 • Contractele civile, inclusiv cele de achizitii de bunuri si servicii, contractele administrative, daca acestea contin clauze de confidentialitate;
 • Rapoartele de audit intern si procesele financiare de control financiar;
 • Documentele care privesc persoane fizice, aflate in dosarele Serviciului Juridic, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instantelor judecatoresti ori care au facut obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabil de catre acestea;
 • Documente care privesc persoane fizice aflate in arhiva proprie;
 • Informatii privind datele personale ale salariatilor din aparatul propriu al primarului, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel;
 • Orice alte informatii care intra sub incidenta Regulamentului (UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce  priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor), respectiv orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila.

NOTA: Modificarea si completarea listei se face periodic in functie de legislatia in vigoare.